بادی پامپ

بادی پامپ یک ورزش هوازی است که در آن از ابزارهای بدنسازی مانند هالتر و دمبل استفاده می شود و برای کالری سوزی بسیار مفید است